Кегичівська селищна рада

офіційний сайт

ПРОЕКТУВАЛЬНИК ЗАМОВНИК ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ» Кегичівська селищна рада
Харківської області
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ АА № 002975
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ АА № 002973
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
земельної ділянки орієнтовною площею 2,1га, за адресою смт. Кегичівка,
вул. Б.Хмельницького, 48-Б Харківської області для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної
машинобудівної та іншої промисловості
А. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
031 -0 6 \1 8 П З
ХАРКІВ
2018
Склад детального плану
№ розділу
Назва розділу Позначення А
Текстові матеріали 031-0648- П3
1.Пояснювальна записка
В. Графічні матеріали 031-0648 ГП
1.Схема розташування території у планувальній структурірайону.
ГП-1
2.План існуючого використання території поєднаний з
схемою планувальних обмежень (М1:1000).ГП-2
3. Проектний план (М1:1000). ГП-3
4.Схема інженерної підготовки території та вертикального
планування (М 1:1000), кресленням поперечних
профілів вулиць (М1:200).
ГП-4
5.Схема організації руху транспорту і пішоходів
(М 1:1000)
ГП-5
6.Схема інженерних мереж, споруд і використання
підземного простору (М 1:1000). ГП-6
Г. Додаткові матеріали
0 3 1 -0 6 4 8 П3
Аркуш
Изм. Кіл. Аркуш № док. Підпис Дата 2
Склад пояснювальної записки

1. Вступ.

2. Загальні положення.
3. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.
4. Стисла історична довідка.
5. Оцінка існуючої ситуації.
6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови,
структура забудови, яка пропонується.
7. Характеристика видів використання території.
8. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.
9. Містобудівні умови і обмеження забудови території.
10. Основні принципи планувально-просторової організації території.
11 .Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація
руху транспорту і пішоходів.
12. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.
13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
14. Комплексний благоустрій та озеленення території.
15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.
16. Техногенна та пожежна безпека.
17. Заходи щодо реалізації детального плану.
18. Перелік вихідних даних.
19. Техніко-економічні показники детального плану.
0 3 1 -0 6 4 8 ПЗ
Аркуш
Изм. Кіл. Аркуш № док. Підпис Дата 3

 

1. ВСТУП
Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 2,1га, за адресою смт. Кегичівка, вул. Б.Хмельницького, 48-Б Харківської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної
машинобудівної та іншої промисловості, виконано на підставі:- договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ», за участю інвестора TOB «ТОВ «РАВІНДРА»»; - завдання на проектування;
- державних вимог, наданих департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.
Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає ДБНБ.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними та громадськими.
Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного терміну (15-20років), та розрахункового терміну найближчі 5-7 років (згідно п. 4.6 ДБН Б.2.2-12:2018) з врахуванням можливих інвестиційних намірів будівництва для відповідної
території. Рішення детального плану не суперечать функціональному призначенню та містобудівномузонуванню території, що визначені у Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом
проектування міст «Дніпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 р. Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка М 1:500, виконана в 2016року.У складі детального плану території, другим етапом проектних робіт, виконується
проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, у якому відповідно до положень детального плану території визначаються межі та площі існуючих земельних ділянок та пропозиції щодо формування земельних сервітутів.Площа та межі території можуть бути уточнені при розробці землевпорядної документації.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Запровадження, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» раціональних засобів управління використанням і забудовою території шляхом планування території є найактуальнішим з цих завдань, його вирішення
сприятиме наповненню місцевих бюджетів, заохоченню інвестицій і пожвавленню місцевої економіки, розвитку територій сільських рад.
Внаслідок виконання вимог ст. 21 Закону України «Про основи містобудування», «Визначення територій та використання земель для містобудівних потреб», не тільки розширюються управлінські можливості органу влади - можливість вирішення численних
питань щодо розміщення усіх видів забудови, регулювання її характеристик, здійснення необхідного контролю, залучення інвестицій тощо, але й зростатиме активність та свідомість членів громади.Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території. Детальний план території розробляється з метою вирішення деяких питань:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території,
просторової композиції, параметрів забудови, тощо;
- формування принципів планувальної організації забудови;
- функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл територій
згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
- містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;
- доцільність, обсяги, послідовність використання території;
- черговість та обсяги інженерної підготовки території;
- систему інженерних мереж;
- порядок організації транспортного і пішохідного руху.
     Детальний план території розробляється з метою вирішення деяких питань:
уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови, тощо;
формування принципів планувальної організації забудови; функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;
- доцільність, обсяги, послідовність використання території;
черговість та обсяги інженерної підготовки території;
систему інженерних мереж;
порядок організації транспортного і пішохідного руху.
Розроблення детального плану здійснено на підставі наступних нормативних документів:
ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (до 1 вересня 2018р);
- ДБН 5.2.2-12:2018 «Планування і забудова міських і сільських поселень»;
- ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст зонування території»;
- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної
документації»;
Державні санітарні правила проектування та забудови населених пунктів.1996р.;
ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» (до 1 вересня 2018р);
- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
- ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухо пожежною та пожежною безпекою»;
-ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.Основні положенняпроектування.
- ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування,тощо.
- СНиП II -89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» (до 1 вересня
2018р), тощо.
3. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови
Кегйчівський район — район у південно-західній частині Харківської області.
Межує на півночі із Нововодолазьким, на півдні із Зачепилівським, на сході із Первомайським та Сахновщинським, на заході із Красноградськими районами Харківської області.
Кегичівським районом протікають 6 річок. Найбільша з них річка Оріль має 320 км загальної довжини. Район розташований у степовій зоні, клімат помірно континентальний,середньорічна кількість опадів 500 мм. Мається 71 водоймище (ставки),що займають площу 587 га.Із корисних копалин район відомий розробкою та промисловим добуванням природного газу. За останні роки відкрито нове Кобзівське родовище. Діє підземне сховище газу.
Район адміністративно-територіально поділяється 2 селищні ради та 14 сільських рад, які об'єднують 40 населених пунктів та підпорядковані Кегичівській районній раді

Кегичівка — селище міського типу, адміністративний центр Кегичівського району.
Кегичівка— селище міського типу у Харківській області, населення близько 7 тисяч мешканців.
Селище міського типу Кегичівка розташоване між річками Вошива і Багата. В селищі бере початок річка Багатенька. Через селище проходить залізниця,станція Кегичівка. Поруч проходять автомобільні дороги Т 2110 і Т 2118 .
4. Стисла історична довідка
Селище Кегичівка засноване 1898р. Статус населеного пункту міського типу з 1957року
5. Оцінка існуючої ситуації
Детальний план території розроблений в цілях забезпечення сталого розвитку території, виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, встановлення меж зон розміщення об’єкту по прийманню, відвантаженню та зберігання зернових та олійних культур, визначення меж земельної ділянки.
А саме, виконаний в цілях формування території під будівництво та використання її, як комплексу з відповідною транспортною інфраструктурою в межах селитебної зони.
Комплекс по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур - це найбільш досконалий вид механізованого сховища. Сучасний цілісний комплекс по переробці та зберіганню зерна великої місткості. Сучасний комплекс складається з устаткування для зберігання зерна (металевих ємностей) і транспортного обладнання (норій і конвеєрів). Металеві ємкості комплектуються системами температурного контролю та аерації. У складі сучасного комплексу обов'язково є лабораторія та вагове обладнання для контролю якості і кількості надходження відвантаженого зерна. У такому комплексу зерно покращує свої якісні показники після його сушіння і очищення від домішок.
  Технологія виробництва з приймання і відвантаження зерна забезпечує незмінність його властивостей, виключає погіршення показників якості при зберіганні.
     Проектна територія розташована у південно - східній частині смт. Кегичівка,  в межах населеного пункту та межує:
-з півночі, заходу з формованими виробничо-складськими територіями (хлібоприймальне
підприємство (ХПП)), та з вільними від забудови територіями с\г призначення,
-зі сходу та півдня - залізнична колія, та підприємствами розташованими вздовж залізничної транспортної інфраструктури
     Найближча житлова забудова розташована на відстані 140м. з північно - західній сторони від меж проектної території.
     Існуюча містобудівна ситуація була сформована окремим підприємством по переробки плодова -ягідних культур. На теперішній час, майданчик колишнього підприємства має наступну забудову.
     На вищевказаній земельній ділянці знаходяться наступні будівлі та споруди:
1 Засолочний цех Існуючий. Інв. БТІ літ. А-1"вул. Б.Хмельницького, № 48
2 Томатка Існуючий. Інв. БТІ літ. Б"вул. Б.Хмельницького, № 48
    Ці та інші допоміжні будівлі та споруди, про інвентаризовані «Бюро технічної інвентаризації». Належать приватному підприємству ТОВ «РАВІНДРА» на підставі Свідоцтв на право власності на нерухоме майно (див. Додатки).
     Проектним рішенням передбачається знесення існуючих будівель та споруд
     Детальним планом території передбачено знесення відповідних будівель та споруд.
   На теперішній час розглянута територія виробничо - складського комплексу сільськогосподарського підприємства сформована земельною ділянкаю для обслуговування існуючих будівель та споруд загальною площею 0,7860га. (кад номер6323155100:06:016:0011)
     В структурному відношенні, розміщення проектної території не суперечить функціональному призначенню оточуючих територій.
В цілому, територія, яка проектується має вигідне містобудівне розміщення в структурі населеного пункту: зручний автомобільний та залізничний зв'язок. Вже сформований виробничий вузол надає переваги в розміщенні проектної території, що створює всі умови для її перспективного розвитку.
     Сучасний стан використання території відображено на кресленнях графічної частини (див. лист 2 ГП).
   Детальним планом території обґрунтовується можливість (за бажанням інвесторів ТОВ «РАВІНДРА») та доцільність розміщення виробничо-складського комплексу сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту (комплекс по прийманню,
зберіганню і відвантаженню зернових та олійних культур та відповідної інженерно- транспортної інфраструктури).
   Загалом територія проектування потребує реорганізації з відновленням та удосконаленням транспортної та інженерної мережі з метою створення містобудівного об’єкту з відповідним комплексним озелененням та благоустроєм. Інженерна інфраструктура
території включає інженерні мережі сторонніх землекористувачів та інженерні мережі, які необхідні для забезпечення технологічного процесу та роботи підприємства.
     Межі детального плану території прийняті з урахування завдання на проектування та технологічно обумовлених потреб проектного підприємства орієнтовною загальною площею: 1,45га. ( з них 0,7860га - площа земельної ділянки за кадастровим поділом (сформована територія) та 0,6640га - площа земельної ділянки необхідна для забезпечення комплексу (додаткова територія).

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується.
Детальним планом території розглядається можливість розташування нового будівництва, удосконалення території його функціонального навантаження, з урахуванням існуючого використання, як виробничо - складського комплексу сільськогосподарського
призначення в межах населеного пункту (у відповідності до попередніх проектних пропозицій ЧП «ЛУБНИМАШ»), опираючись на нормативну документацію, при розробці структурно- планувальної
організації та забудови території, враховувалися такі фактори:
- аналоги;
- дані фактичного землекористування;
- існуюча містобудівна ситуація;
- функціональне навантаження;
- комерційну привабливість;
- існуюча інфраструктура підприємства;
- природно-ландшафтна характеристика району.
   Проектна інфраструктура підприємства має ознаки вираженого зонування по основному його вигляду - зонування за функціональною, технологічною ознакою.
   Проектний комплекс складається з технологічної поточної лінії прийому, обробки, очищення, сушіння, зберігання і відвантаження зерна, з гнучким зв’язком ритму та продуктивності усіх машин та механізмів, призначеного для приймання зерна з автотранспорту,
очищення, зберігання у металевих ємкостях та відвантаження в автотранспорт та залізничні вагони. Як правило, комплекс складається з таких об'єктів:
• Металеві ємкості - де зберігається зерно, мають плоскі бетонні основи. Вони мають різну місткість і встановлюються в ряд на бетонних підставках;
• Робочі будівлі. У робочих будівлях встановлено очисне обладнання. Тут зерно доставляється прийомними пристроями, очищається, розподіляється по ємностях комплексу;
• Споруди навантаження на будь-які види транспорту. Споруди для відвантаження зерна на будь-які види транспорту, в тому числі автомобільний, залізничний.
   Споруди мають криту наземну конструкцію і підземну частину, в якій розміщується транспортне обладнання;
• Споруди розвантаження з будь-яких видів транспорту. Пункт приймання призначений для приймання зерна з автотранспорту з причепами;
• Споруди сушіння зерна;
• Лабораторія. У складі сучасного комплексу обов'язково є лабораторія, що розміщується в одному корпусі з адміністрацією комплексу для контролю якості зерна;
• Ваговий комплекс, що складається з автомобільних та електронних вагонних ваг, призначений для визначення кількості прийнятого і відвантаженого зерна.
     У детальному плані прийняті рішення щодо розміщення таких основних будівель та споруд що відображено на кресленнях графічної частини (див. лист З ГП).
   Будівлі, які проектуються розміщені так, що забезпечують роботу технологічного обладнання в послідовності з технологічним процесом. Схема компоновки технологічного обладнання дозволяє вести будівництво комплексу почергово.
    Запропоновані графічною частиною ДПТ параметри об’єкту, визначені на підставі аналогів, наданих замовником. Відхилення від рішення ДПТ можуть корегуватись на наступних стадіях проектування. Конкретні параметри повинні бути обґрунтовані в технологічній частині проекту (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою, що визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув'язкою з рішеннями ДПТ) та погоджені відповідно вимог чинного законодавства. В разі необхідності, відповідно до вимог нормативної документації, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом порядку.

     Розрахункові данні (потужність і характеристика об’єкта ):
1 .Основний вид діяльності та клас небезпеки виробництва відповідно до санітарної класифікації: Клас IV - санітарно - захисна зона 100м.
2.Потужність: Виробнича програма визначається по потужності сушарки. Під час збиральних робіт зерно від господарств надходить на обробку цілодобово. Тривалість зернозбирального періоду складає 120 діб.
     Загальна кількість обробленого зерна за весь зернозбиральний період складає 66000 т. Після закінчення зернозбирального періоду, комплекс по прийманню та зберіганню зерна працює цілорічно:
3.Відомості про транспорт, що планується використовувати (види транспортних засобів та габарити): автомобілі різної вантажності, залізничний транспорт.
4. Кількість змін: обумовлено режимом роботи підприємства (різне сезонне навантаження) Зернозбиральний період - 120 діб \ 3 зміни \ 7 годин.
5. Технологічно обумовлені потреби в ресурсах:
- енергетичних (види): - електроенергія (виробничі потреби, побутові потреби,
освітлення території), газ (виробничі потреби, побутові потребі);
- водних (побутові потреби та потреби пожежогасіння).
7. Характеристика видів використання території.
Межі детального плану території прийняті згідно землекористування, завдання
на проектування та функціонально обумовлених потреб. Площа території, що розглянута ДПТ становить 1,4500га, з них:
1. Площа сформованої земельної ділянки 0,7860га, (кад номер 6323155100:06:016:0011).
2.Площа території загального користування (додаткова територія), що розглянута ДТП, орієнтовно складає 0,6640га (комунальна власність).
Відповідно до довідки (див. Додатки) Держгеокадастру відділ у Кегичівському районі Харківської області, із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, має наступні
характеристики:
Місце розташування земельної ділянки - Харківська область, Кегичівський район,смт. Кегичівка, вул. ім.. Б.Хмельницького, 48Б в межах населеного пункту;
Правовий статус земельної ділянки - землі запасу комунальної власності, забудовані землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
Цільове призначення земельної ділянки - землі житлової та громадської забудови,
забудовані землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
Агоовиообничі групи грунтів, бонітету - не відноситься до особливо цінних
земель;
Номер кадастрової зони та кадастрового кварталу- 6323155100:06:016:0011
Загальна площа сформованої земельної ділянки - 0,7860га;
Додаткова інформація -Інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня.
Проектне цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівельної та іншої промисловості.
8.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.
Режим використання території проектування визначається з урахуванням наявних
планувальних обмежень.
  Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку території,виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення параметрів розвитку елементів планувальної структури та меж зон розміщення об'єкту капітального будівництва, визначення меж земельної ділянки. При цьому детальним планом передбачене встановлення обмежень на використання наявних на території проектування санітарно - захисних та охоронних зон інженерних мереж.
     Підприємства виробничо - складського призначення, будівлі та споруди, що мають технологічні процеси, які є джерелом виділення в навколишнє середовище хімічних та біологічних компонентів повинні відокремлюватися санітарно - захисними зонами від житлових і громадських будинків. Розмір санітарно - захисних зон приймаються згідно додатку № 12 пункту 2 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173. Розміри санітарно-захисних зон для елеваторів - 100м.
Здійсненню планованої діяльності сприяють:
кліматичні умови і водний баланс території району її розміщення;
геоморфологічне та гіпсометричне положення майданчика;
- достатня віддаленість ділянки проектування від житлової забудови.
   Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого середовищав цілому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на даній території містобудівної діяльності.
     На час розроблення детального плану території актуальна містобудівна документація смт. Кегичівка, зокрема в межах ділянки проектування, відсутня. За відсутності місцевої містобудівної документації загальні містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки визначаються детальним планом території ( розділ 9 відповідної записки).
ПРОЕКТ
9. Містобудівні умови і обмеження забудови території:
________________________________ Загальні дані_________________________________
__________________________ Назва об’єкта будівництва__________________________
Розміщення комплексу по приманню, зберіганню і відвантаженню зернових та олійних культур та відповідної інженерно- транспортної інфраструктури

Загальні дані:
1 Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки :
нове , в межах населеного пункту смт. Кегичівка Кегичівського району,
Харківської області
2 Інформація про замовника: -
Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівельноїта іншої промисловості.
Містобудівні умови та обмеження:
1 граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах:технологічно обумовлено за завдання на проектування та діючих
нормативних документів.
2 максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: за завдання на проектування та діючих нормативних документів.
3 максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону): не визначається
4 мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
За завдання на проектування та діючих нормативних документів.
При визначенні відставній між будівлями необхідно враховувати вимоги розрахунків інсоляції, освітленості та шумозахисту, а також
протипожежні вимоги.
5 планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини,межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природнозаповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони:
Згідно до кваліфікації основних типів підприємств по санітарній класифікації, розмір санітарно-захисної зони у відповідності з Сан
Пін «Планування та забудова населених місць»: -100м. від меж проектної території до меж житлової та громадської забудови. При цьому розрахункові показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням його Фонового рівня не повинні перевищувати гігієнічні нормативи та нормативи екологічної безпеки
6 охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж:
Майданчикові інженерні мережі для забезпечення технологічного процесу та роботи об’єкту слід проектувати у відповідності до
вимог чинного законодавства, нормативних актів тощо.
Відомча приналежність під’їзної залізничної мережі та умови її використання
визначається на наступних стадіях проектування.
10. 0 сновні принципи планувально-просторової організації території.
Основними принципами планувально-просторової організації даної території є:
- розміщення вищезазначених об’єктів з урахуванням містобудівної ситуації, що склалася на суміжних територіях;
- максимально зручне розташування об’єкту;
- створення оптимальної схеми дорожньо-транспортного руху;
- створення оптимальних мікрокліматичних і санітарно-гігієничних умов;
- максимальне збереження природного ландшафту.
За результатами інженерно-будівельної оцінки територія сприятлива для забудови,придатна для зведення будівель і споруд .

11. Вулично - дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів
Зручність, безпека та оптимальна доступність - основні вимоги, які є критерієм
при організації схеми руху транспорту для підприємства.
     Проектною документацією передбачається формування зовнішніх та внутрішніх транспортних мереж підприємства у вигляді єдиної системи. Складова транспортної системи підприємства включає транспортні комунікації, засоби транспорту. Зовнішню та внутрішню транспортну мережу підприємства слід формувати у вигляді єдиної системи автомобільних проїздів та залізничних колій з урахуванням їх функціонального призначення, інтенсивності транспортного і пішохідного руху, характеру навколишньої забудови та вимог охорони навколишнього середовища. Заїзди та виїзди автомобільного та залізничного транспорту на територію підприємства - окремі.                       Автомобільні заїзди і виїзди з території об’єкту здійснюється з існуючої автодороги з урахуванням правил безпеки дорожнього руху.       Існуюча мережа доріг і під'їздів придатна для проїзду пожежного автотранспорту. Ширина проїздів і доріг відповідає вимогам та нормативній документації.
    Внутрішня мережа автомобільних доріг та проїздів призначена для руху всіх видів автомобілів, навантажувачів та спец, автомобілів тощо.
    Прохідна (головний заїзд) підприємства розташована на осі основного заїзду.
    Відстань від входу (прохідної) до основних виробничих приміщень не перевищує нормативній.
  Крім того, за «прохідною» розташована стоянка для особистого легкового автотранспорту працівників та майданчик відстою вантажного автотранспорту (в межах проектної території).
  Використання залізничного транспорту потребує додаткового розроблення проектної документації, та подальшої паспортизації під’їзної залізничної колії (на наступних стадіях проектування). Розглянута під’їзна колія примикає до головної колії. Будівлі та споруди, що прилягають до залізничних колій повинні відповідати габариту наближення будівель ( не менше 3,1м) за винятком негабаритних місць, що потребуютьспеціального позначення. Колійне господарство повинно включати в себе колії та стрілки. Подання та прибирання вагонів на під’їзну колію повинно проводитися маневровим локомотивом.
   Проектні рішення, що прийняті у ДТП, стосовно використання залізничного транспорту, виконані як інвестиційна пропозиція та є остаточним рішенням.
Технологічна можливість використання залізничної мережі вирішується на наступних стадіях проектування з відповідною відомчою організацією з врахуванням інтересів користувачів (власників) навколишніх територій у відповідності до вимог чинного законодавства.

12.Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.
Вибір способу розміщення мереж (наземний, надземний або підземний) повинен відповідати результатам техніко-економічних розрахунків, виконаних на наступних стадіях проектування. Місця підключення до мереж визначаються та виконуються забудовниками згідно до технічних умов відповідних експлуатуючих інженерних служб на наступних стадіях проектування.
Умови використання охоронних зон інженерних мереж (стороннього землекористувача) необхідно визначити згідно технічних умов організацій, що обслуговують дані мереж, згідно з вимогами чинного законодавства.

Водопостачання.
Від централізованого водопостачання населеного пункту.
Для водопостачання проектної території в залежності від місцевих умов прийнята система: господарсько-питна та протипожежна з подачею води на зовнішнє пожежогасіння з ємкостей.

Каналізування.
Каналізування об’єкта забудови передбачається шляхом будівництва локальних споруд. Стоки самопливної мережею скидаються в локальні очисні споруди стічних вод для комплексної очистки. Стоки після комплексної очистки скидаються у ємкість з подальшим видаленням з території шляхом їх вивозу спец, транспортом, відповідно договорів з комунальними службами району. Передбачається використання локальних очисних споруд типу «Біопроце - сор». Відстань до проектних об’єктів від каналізаційної споруди повинна бути не менше -5м. Колодязів та каптажів для питного водопостачання в радіусі 50м не має.
    Вбиральня з непроникним вигребом (біотуалет - проект), встановлюється для водіїв в «зернозбиральний період». Для постійного персоналу комплексу використання вбиральні в адміністративно - побутовій будівлі.
     Організація відведення дощових вод з даної території розрахована з урахуванням рельєфу місцевості. Стоки самопливної мережею скидаються в локальні очисні споруди дощових вод для комплексної очистки. Стоки після комплексної очистки скидаються у ємкість з подальшим використанням для поливу території та\або з подальшим видаленням з території шляхом їх вивозу спец, транспортом, відповідно договорів з комунальними службами району.
    При розробці подальших стадій проектування необхідно передбачити заходищодо організації каналізування відповідно до чинного законодавства та будівельних ісанітарних норм.
    Остаточне рішення щодо каналізування об’єкту прийняти на наступних стадіях проектування з урахуванням вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізування. Зовнішні мережі та споруди».

Санітарне очищення.
    Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється роздільна система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або найближчого селища.
    Збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, згідно з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашинами.
     Виробничі відходи, що утворюються, транспортуються в бункера відходів. З бункерів відходи вивантажуються на автотранспорт і відправляються на утилізацію.

Електропостачання
    Розрахункову потужність всього об’єкту на даній стадії проектування визначити неможливо, так як визначення конкретних площ забудови об'єктів та технологічного устаткування, не є завданням детального плану, а визначається на наступних стадіях проектування і, відповідно, неможливо визначити реальне навантаження.
     Електропостачання об'єкту можливо здійснити від існуючих мереж. Трансформаторна підстанція в межах території - проектна (місце розташування визначається в проектній документації на наступних стадіях проектування на підставі «технічних
умов»).

Теплопостачання та газопостачання
     Опалення, гаряче водопостачання передбачене від автономної топічної. Газопостачання для виробничих потреб (у відповідності до технологічних вимог).
Телефонізація
     Забезпечити відновлення обладнання мереж єдиної національної системи зв'язку, телефонного і провідного мовлення, системами оповіщення людей про пожежу та керування евакуацією згідно з нормами і стандартами.
   Місця вводу основних мереж інженерного забезпечення в будівлі та місця їх прокладки від точки врізки в існуючі мережі визначатимуться проектними рішеннями при розробці робочого проекту об’єкту.

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
Враховуючи значну площу твердого покриття території (дороги, проїзди, майданчики тощо) необхідно виконати загальне вертикальне планування. У зв’язку з чим, під час подальшого проектування об’єкту слід передбачити загальні та спеціальні заходи щодо інженерної підготовки території, які забезпечать необхідні умови для будівництва та експлуатації будинків та споруд, а також зростання зелених насаджень тощо.
При проектуванні вертикального планування слід передбачати найменший обсяг земляних робіт і мінімальне переміщення ґрунту в межах освоюваної ділянки.
 На майданчиках підприємств і територіях промислових вузлів необхідно передбачати зняття (як у насипу, так і виїмку), складування та тимчасове зберігання родючого шару ґрунту, де він не буде порушений, забруднений, підтоплений або затоплений при виробництві будівельних робіт або при експлуатації підприємств, будівель або споруд. Умови зберігання і порядок використання знятого родючого шару ґрунту визначається органами, що надають у користування земельні ділянки.
Вертикальне планування території, в цілому, повинно забезпечувати допустимі для руху всіх видів транспорту уклони на проїздах з раціональним балансом земельних робіт.


14. Комплексний благоустрій та озеленення території. Проектом передбачається комплексний благоустрій і озеленення території. Вільні
від забудови та покриття території підлягають озелененню та благоустрою (освітлення території, місця відпочинку та ін.). Для благоустрою відповідної території підприємства необхідно виконати декілька видів озеленення: об’ємне - чагарники, деревні насадження; партерне - газони, квітники. Не дозволяється озеленення території кущами та деревами, що виділяють під час цвітіння волокнисті матеріали та пухнасте насіння.
Для озеленення використати асортимент дерев, чагарників і квітів стійких до місцевих кліматичних умов, до пилу та органічного забруднення атмосфери. Система зелених насаджень повинна сприяти захисту території від пилу і впливу шуму.
Огорожа території - проектна.

15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.                                                                                                          З метою охорони навколишнього середовища детальним планом передбачаються заходи з охорони ґрунтів, водного та повітряного басейну, рослин.
     Від підприємства передбачаються шкідливі викиди в середовище у вигляді викидів в атмосферу продуктів згорання палива від технологічного обладнання та автотранспорту підприємства. На наступних стадіях проектування необхідно виконати вимоги ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
   Навколо проектного підприємства в радіусі понад 140м немає житлової та садової забудови, ділянок громадських установ і підприємств харчової промисловості,(див. графічні матеріали ГП-1). Згідно до кваліфікації основних типів підприємств по санітарній кваліфікації - IV, розмір санітарно - захисної зони у відповідності з СанПін «Планування та забудова населених пунктів» - 100м. Територія санітарно - захисної зони необхідно упорядкувати.
     З метою виключення забруднення ґрунтів передбачені заходи щодо каналізування об’єктів , організації збору дощових і талих вод. Рішення з інженерної підготовки території дозволяють відводити дощові і талі води в дощову локальну каналізацію.
Асфальтобетонне покриття проїздів, доріжок і майданчиків запобігає забрудненню підземних вод.
Виходячи з цього, в основу проектування необхідно покласти ряд основних принципів:
- збереження і раціональне використання природних ресурсів;
- дотримання нормативів допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище;
- дотримання протипожежних та санітарних нормативів.
   Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, проїздів, мереж, проведення вертикального планування, використовується для покращення родючості землі.
     До початку проектування необхідно провести лабораторні дослідження щодо оцінки існуючого санітарно - гігієнічного стану земель, водного й повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного й радіаційного забруднення тощо.

16. Техногенна та пожежна безпека.
    Згідно вимог діючого ДБН та інших нормативно-правових актів, якими регулюється розроблення даного розділу містобудівної документації, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Даний розділ виконується разом з розробленням (корегуванням) у схемі планування території району та\або населеного пункту.
     Окремі види інженерно - технічних заходів цивільного захисту можуть міститись у спеціальних державних програмах і розроблятись за окремими вимогами, (за завданням на проектування на наступних стадіях згідно вимог ДБН В. 1.2-4-2006).
     Оцінка рівня захисту і контроль безпеки промислових підприємств здійснюється на стадіях:
- відведення земельної ділянки під будівництво - з метою перевірки принципової можливості забезпечення безпеки на відведеній та прилеглих територіях;
- проектування - з метою прогнозу очікувального рівня безпеки;
- будівництва, коли здійснюється авторський та технічний контроль та при введені підприємства в експлуатацію;
- експлуатації підприємств.
   Усі будівлі та споруди підлягають обстеженню та паспортизації згідно з нормативними документами з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд.
     Пожежна безпека об’єкта забезпечується комплексом проектних рішень, спрямованих на попередження пожежі, а також створення безпечних умов роботи підприємства, евакуацію людей і матеріальних цінностей.
     При подальшому проектуванню необхідно забезпечити протипожежні заходи з урахуванням наступних заходів та вимог нормативної документації:
- передбачити внутрішнє і зовнішнє пожежогасіння від кільцевого протипожежного водопроводу. Джерело води для протипожежного водопроводу - пожежні резервуари 2х150мЗ з насосною станцією продуктивністю ЗОл/с. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння 20л/с. Витрата води на внутрішнє пожежогасіння адміністративно - побутової будівлі складає 5л/с;
- зовнішнє гасіння пожежі передбачено від проектних пожежних гідрантів, встановлених на кільцевій мережі водогону (діаметром 100мм.) з урахуванням 200м радіусу обслуговування та прокладання рукавних ліній по дорогах з твердим покриттям у відповідності до вимог п.12.16, п. 13.3.4 ДБН В 2.5-74:2013;
- передбачити на сходових клітинах зерносховища і зерноочисної вежі установка пожежних кранів на сухотрубах: діаметром 85мм на верхніх майданчиках; діаметром 65мм на кожному поверсі. Сухотруби передбачені із сполучними голівками діаметром 66мм, які розміщуються знизу сухотрубів із зовнішньою сторони сходів вище за рівень землі;
- забезпечити та облаштувати протипожежні ємкості;
- до ємкостей, які можуть бути використані для гасіння пожежі, влаштувати під'їзди з майданчиками розміром не менш 12x12 м;
- до будівель і споруд по всій їхній довжині забезпечити під'їзди пожежних автомобілів:
з одного боку-при ширині будівлі або споруди до 18 м і з двох сторін - при
ширині більше 18 м;
- торцеві стіни зерносховищ, які розташовані поруч з сушарками продуктивністю 100т\год виконати як протипожежні.
- сушильно - очисні башти і виробничі будівлі для обробки зернових продуктів на вказаних підприємствах слід проектувати I, II і III ступенів вогнестійкості. Приміщення вогняних топок зерносушарок повинні відділятися від інших суміжних приміщень глухими протипожежними стінами 1 типу і перекриттями (покриттями) з границею вогнестійкості відповідно не менше 2 і 1 год з нульовою границею поширення вогню і мати безпосередній вихід назовні. Бункери для відходів і пилу повинні проектуватися з негорючих матеріалів з забезпеченням проїзду під ними транспортних засобів (відповідно вимог п. 1.6 ДБН В.2.2-8-98);
- при проектування окремо розташованих силосів слід врахувати, що оптимальне співвідношення силосів повинно прийматися із умови повного використання їх місткості;
- сумарна площа забудови з'єднаних будівель і споруд не повинна перевищувати площу поверху у межах пожежного відсіку, що допускається за СНІП 2.09.02, але не більше 5000 м2. Між пожежними відсіками виконати протипожежні заходи згідно вимог нормативної документації.
- у випадках, коли за виробничих умов не потрібно пристрою доріг, під'їзд пожежних автомобілів передбачено за спланованою поверхні, укріпленої по ширині 3,5 м в місцях проїзду;
- проїзди та внутрішньо майданчикові шляхи повинні мати тверде покриття;
- забезпечити нормативні протипожежні розриви між будівлями та спорудами;
- до початку будівництва провести перевірку будівельного майданчику на вибухонебезпечні
вироби;
   На теперішній час пожежогасіння на території смт. Кегичівка забезпечується пожежним депо ДПРЧ-20 по охороні Кегичівський району.
   Відстань до розглянутої території - 2,9 км, в залежності від напрямку прибуття, що відповідає нормативному радіусу обслуговування Зкм. Для обслуговування комплексу по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур передбачено розташування пожежного поста (на 1 автмобіль), що необхідно визначити відповідним розрахунком. Місце розташування, комплектність пожежного поста встановлюється інвестором у завданні на проектування за погодженням із зацікавленими організаціями, на наступних стадіях проектування.
  На наступних стадіях проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з пожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.


17. Заходи щодо реалізації детального плану.
Здійснення забудови обґрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.При розробці даного проекту прийнято: комплексний підхід до благоустрою території, що здійснюється на існуючій території, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, підготовки території до забудови, виконання робіт з інженерного захисту, розчищення, озеленення території. У рамках інвестиційного проекту з використанням новітніх технологій і передового досвіду, будівництво сучасного комплексу надасть переваги у соціально-економічному розвитку відповідної території та прилеглих до неї населених пунктів.
    Крім того, функціонування вищезазначеного виробничого комплексу має також результати економічного характеру:
1. Приріст податкових відрахувань до бюджетів всіх рівнів від діяльності підприємства.
2. Розвиток підприємств малого і середнього бізнесу.
3. Збільшення числа робочих місць.
4. Розвиток комунікаційних мереж та інфраструктури населеного пункту.
Виходячи з вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення громадських та приватних інтересів, детальним планом розвинуто та уточнено функціональне та цільове використання території, щодо необхідності організації проведення робіт та спрямування фінансування на ефективне використання наявної території.
Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджений постановою Кабінету Міністрів України.Детальний план території не підлягає експертизі. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.
Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на проектування об’єктів.

18. Перелік вихідних даних.
1.Рішення Кегичівської селищної ради позачергової XXXIII сесії УІІ скликання II пленарне
засідання від 18 грудня 2017 року № 569
2. Завдання на розроблення детального плану території
3. Державні вимоги щодо забезпечення державних інтересів під час розробки детального плану території
4. Довідка з державної статистичної звітності земель та розподіл її за власниками земель, землекористувачами, угіддями (форма 6-зем)
5. Інші матеріали
19. Основні техніко-економічні показники детального плану
І Площа території, що розглянута ДТП 1,4500 га
II Площа виробничого комплексу (в межах проектної огорожі) в тому числі 1,4500 га
1.1 Площа забудови 0,8282 га 3 врахуванням додаткової тер.
1.2 Площа основних проїздів та під'їздів, тротуарів (в межах розглянутої території) 0,3652 га 3 врахуванням додаткової тер.
1.3 Площа незабудованих територій 0,2566 га 3 врахуванням додаткової тер.
1.4 Щільність забудови 57 %
III Площа виробничого комплексу за кадастровим поділом (кад.номер 6 323155100:06:016:0011) 0,7860 га
ІУ Площа ділянки необхідна для забеспечення комплексу (додаткова територія) 0,6640 га
Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних,
більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ
images/111111/gp.1.pdf

images/111111/gp.2.pdf

images/111111/gp.3.pdf

images/111111/gp.4.pdf

images/111111/gp.5.pdf

images/111111/gp.6.pdf